ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มีนาคม 2561 / 08:20:08  
จ.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ จนท.หน่วยงานภาครัฐ
จ.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ จนท.หน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการ "ลำปางสุจริตใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ" ร่วมกันเปิดพื้นที่เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมโปร่งใสและสุจริตแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและกล่าวให้โอวาทแนวทางและข้อคิดต่อการปฏิบัติงาน พร้อมประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 250 คน จากทั้งหมด 33 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

สำหรับโครงการ “ลำปางสุจริตใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง เพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายสังคมไทยในการต้านภัยทุจริตเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชั่นในวงราชการทุกรูปแบบ โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนราชการ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่บริหาร และการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้นำหลักการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปปฏิบัติใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ และนำเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กรเพื่อรวมพลังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ผลักดันองค์กรภาครัฐของจังหวัดลำปาง ให้ไปสู่การเป็นองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรได้ในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการประชุมสัมมนาได้รับเกียรติจากหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน จ.ลำปาง และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ลำปาง ร่วมนำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ แนวโน้ม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงร่วมกันทำการซักซ้อมและแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานส่วนราชการใน จ.ลำปาง พร้อมทำการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2561 เพื่อที่ทาง สำนักงาน ป.ป.ท. จะได้นำข้อมูลไปทำการประเมินจัดลำดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738