ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 11:35:25  
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
กษจ.ลำปาง เปิดศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา เสริมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้าเกษตรด้วยวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนบ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ รวมถึงประชาชนเกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบ้านแลง รวมจำนวนมากกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมิติใหม่
สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรของ จ.ลำปาง ในการเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ประจำปี 2561/2562 ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการปลูก การผลิตสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการดำเนินการทางจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบบ้านวังเลียบ ในเขตท้องที่ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงให้เป็นศูนย์บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเกษตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นภายใต้วิถีแห่งภูมิปัญญา “หลักแห่งความพอเพียง” ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์บริการทางการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ เพื่อการมุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตทั้งระบบ
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเปิดสถานีฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อาทิ สถานีการผลิตสับปะรดคุณภาพ, สถานีการจัดการศัตรูพืช, สถานีการจัดการดินและปุ๋ย, สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสอนเทคนิควิธีลดต้นทุนในรูปแบบต่างๆ, สถานีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีทางนิเวศวิศวกรรมในพื้นที่แปลงเกษตร, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรลำพูน ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์พืช, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลต้นทุนการผลิต, สำนักงานชลประทานลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738