ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 05:42:24  
จ.ลำปาง ทำพิธีตรวจความพร้อมกำลังพล เตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ
จ.ลำปาง ทำพิธีตรวจความพร้อมกำลังพล เตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ
ผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 32 นำทีมตรวจความพร้อมกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศลในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 12 หน่วยงาน ร่วมเรียกระดมกำลังพลนำอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือทุกรูปแบบมารวมตัวชุมนุมพร้อมกัน ที่บริเวณสนามพิธยุทธยรรยง มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับการตรวจความพร้อมจากผู้บังคับบัญชา เตรียมการดำเนินการตามแผนงาน “การป้องกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง” โดยมี พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้เกียรติเป็นประธานพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมสำรวจตรวจแถวกำลังพลเช็คสภาพดูความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนถึงสภาวะอากาศในภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทำให้สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เกิดความแห้งแล้งเขตท้องที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลอาจได้รับผลกระทบเกิดการขาดแคลนน้ำ รวมถึงเกิดอุบัติภัยอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ในการนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ พร้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการไว้รองรับใน 3 ช่วงระยะเวลา ทั้งในช่วงระยะเวลาก่อนการเกิดสาธารณภัย โดยจะเน้นการป้องกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ควบคู่ไปกับการจัดการแผนในภาวะฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะที่เน้นการช่วยเหลือบำบัดผู้ประสบภัยหลังการเกิดเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและรุนแรงมากกว่าในอดีต รวมถึงมีความซับซ้อนยากต่อการคาดเดา สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามมาตรการแผนงานที่จัดเตรียมไว้ จังหวัดลำปาง โดยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบสาธารณภัยประเภทต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศลและมูลนิธิที่อยู่ในเขตพื้นที่ และยังเพื่อเป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทำการทดสอบการประสานงาน และวิธีปฏิบัติของกำลังพล ที่มีอยู่ประจำในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมสอดรับกันในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง ซึ่งครั้งนี้มีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 300 นาย จาก 12 หน่วยงาน เข้ารับการตรวจความพร้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพในความสามัคคีของทุกหน่วยงาน ที่จะพร้อมปรองดองสมานฉันท์ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738