ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2561 / 16:47:17  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำปาง ยกระดับสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำปาง ยกระดับสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวดลำปาง ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวสตรี ด้านปัญหาทางสังคม โอกาสทางการศึกษา ให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาสถานภาพสตรี การฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวสตรี พัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน ตลอดจนการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรีหรือเยาวสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ขาดโอกาสทางการศึกษา และบุคคลในครอบครัว
เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จึงตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม และขาดโอกาสทางการศึกษาในชนบท ให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม และยกระดับให้สตรีและเยาวสตรีได้มีทักษะด้านอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้ด้วยตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ของวันสตรีสากล ประจำปี พุทธศักราช 2561
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัคร สตรีและเยาวชนที่ขาดโอกาส จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างและผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ โดยมี ที่พัก อาหาร และสวัสดิการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054 829709 หรือ www.northernwomanccnter.go.th

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061,0 5426 5077
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 232

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738