ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:53:25  
เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ รุ่นที่ 4
เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ รุ่นที่ 4
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ด้านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการค้นหาและคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ 16 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันกำแพง สันทราย ฮอด เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง และอำเภอแม่ออน จำนวน 100 คน ซึ่งจะดำเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลด ละ เลิก พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความถนัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้ ภายหลังจากการฝึกอบรมดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ จะได้ดำเนินการติดตามประเมินผล พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมมอบรม เพื่อรับทราบสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตคนดีกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยสมบูรณ์ต่อไป

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738