ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:51:47  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไว้เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิดและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับฟังการบรรยายและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชา อาทิ พลตรีเลียบ จันทร์สุขโข ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และนางสาวสกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่บรรจุศาสตร์พระราชาไว้ในหลักสูตรทุกระดับ รวมถึงเปิดการเรียนการสอน สาขาศาสตร์พระราชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อีกด้วย

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738