ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:13:05  
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานและผลการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

วันนี้(14 ก.พ.61) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานและผลการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในการนี้นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางด้านการศึกในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน พร้อมติดตามความเป็นอยู่ และการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน พร้อมกันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้นำพระราชกระแสรับสั่ง ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำมากล่าวในโอกาสนี้ด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย ทางด้านการศึกษา ของเด็กนักเรียนทุกคน และอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้ว ให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายมีพื้นที่ ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน 17.2 ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516 โดยมี นายอภัย จันทรวิมล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ในระดับชั้นประถมศึกษาโดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่าน และแพร่ ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและปีการศึกษา 2537ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา (Per Vocational Education : Per – VFD) ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน มีห้องเรียน จำนวน 30 ห้องเรียน มีนักเรียนที่เข้ารักการศึกษา ทั้งหมด รวม 826 คน ในปัจจุบัน จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ข่าวโดย : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738