ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:00:38  
จังหวัดน่าน จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี อาสารักษาดินแดนที่เสียสสะ ในการปฏิบัติภารกิจหน้าทีรักษาดินแดน

ที่หอประชุมเทียมฟ้า ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน นายกองเอก ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีจัดงาน วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561 ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีอยู่ประจำอยู่ทุกอำเภอ รวม 17 กองร้อย โดยจัดพิธีกล่าวปฏิญาณตน และการชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้เสียสละ สำหรับ “กองอาสารักษาดินแดน” ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวม 62 ปี โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิก อส. มีอยู่ 3 ภารกิจใหญ่ คือ ภารกิจตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 เช่นบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ภารกิจสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชากรรมยาเสพติดและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังสนับสนุนฝ่ายทหารในการป้องกันประเทศ ซึ่งภารกิจในปัจจุบันหรือตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภารกิจทั้งเชิงรุก การประสานงานกิจกรรม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครั้งนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ได้มีการประดับยศ แก่ นายหมวดเอก วรศักดิ์ วงศ์วรกุล และมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาฯ รวม 30 ราย และมีพิธีการมอบโล่ให้แก่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองอาสารักษาดินแดนจำนวน 17 ราย และในการนี้ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนายหมวดเอก วรศักดิ์ วงศ์วรกุล นายเดชา สมประสงค์ เจ้าของร้านฮั้วเลิศรสได้สนุบสนุนอาหารเครื่องดื่ม แก่ผู้มาร่วมงานทั้งภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาจำนวน 63,000 บาท เพื่อให้แก่บุตรสมาชิกจำนวน 30 ทุน ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่แก่บุตรของเหล่าสมาชิก อส. ที่มีความประพฤติดี เรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุตรหลานของสมาชิก อส. ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 2639

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738