ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 07:49:44  
จ.ลำปาง เดินหน้าสานต่อโครงการตลาดประชารัฐ เปิดอบรมเทคนิคการขายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
จ.ลำปาง เดินหน้าสานต่อโครงการตลาดประชารัฐ เปิดอบรมเทคนิคการขายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
จังหวัดลำปาง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง จัดกิจกรรมเชิงรุกเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ ร่วมกันนำตัวแทนผู้ประกอบการค้าทุกประเภทในตลาดประชารัฐ จากเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง เข้าฝึกอบรมเสริมทักษะแนวคิดเทคนิควิธีการขายและการสร้างตลาดเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวให้โอวาทบรรยายพิเศษมอบแนวคิดในการพัฒนาเทคนิควิธีการขายและการทำตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐของจังหวัดลำปาง สามารถทำการค้าได้ด้วยตนเอง เพื่อการมีรายได้มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน โดยการฝึกอบรมมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนประเภทต่างๆ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย จากตลาดประชารัฐในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ทั้งจากอำเภอเมืองลำปาง ห้างฉัตร งาว แม่ทะ และอำเภอเถิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแนวคิดเทคนิควิธีการขายร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง” ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสานต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ผลักดันและต่อยอดแนวความคิดเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการทำธุรกิจการค้าการขาย พร้อมทั้งสามารถที่จะต่อยอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างธุรกิจของตนเองได้ตลอดห่วงโซ่ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการถ่ายทอดแนวความคิดการบริหารธุรกิจเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์แนวคิดไปพัฒนาต่อยอดใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้สามารถดำเนินอยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีดา กัญจะนะ, อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร, อาจารย์ญาดา คำลือมี คณาจารย์หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มาร่วมเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, เรื่องเทคนิควิธีการบริหารคิดคำนวณต้นทุน และเรื่องเทคนิควิธีการขายกับการทำตลาดการพัฒนาสินค้าให้ต้องใจตลาด เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738