ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 18:00:53  
ศพก.ลำพูน แหล่งเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ จัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
ศพก.ลำพูน แหล่งเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ จัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
จ.ลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน"

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาการเกษตรด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยถือว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 8 ศูนย์ฯ อำเภอละ 1 ศูนย์ฯ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก “การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ” โดยแต่ละศูนย์ฯ จะมีฐานการเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ 4-5 ฐานเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้ศูนย์ฯ มีองค์ความรู้ครบวงจรอย่างแท้จริง หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรข้างเคียงทั่วไป ทั้งด้านประมง ปศุสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อีกด้วย ในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กำหนดให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และเครือข่าย จัดสถานีเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ รวม 8 ศูนย์ฯ ประกอบด้วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอแม่ทา หมู่ที่ 1 บ้านท้องฝาย ตำบลทากาศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอบ้านธิ หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสลิง ตำบลศรีเตี้ย วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอลี้ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิลัย ตำบลลี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 11 บ้านศรีดงเย็น ตำบลตะเคียนปม และวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าแมว ตำบลวังผาง
เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีฐานเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้แล้ว ยังมีศูนย์ฯ เครือข่าย ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการแสดงและจำหน่วยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าชมและร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใกล้บ้าน และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-2468 หรือที่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน http://www.lamphun.doae.go.th/ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 249

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738