ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:16:40  
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลพิษหมอกควัน
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลพิษหมอกควัน
สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดลำปาง อยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลพิษหมอกควัน ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือพบก๊าซโอโซนเกินมาตรฐานที่จังหวัดพะเยา

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน และยังไม่มีการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM10) เท่ากับ 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง
สำหรับข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.5 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัย 5 กิโลเมตร ทิศทางความเร็วลมสงบ ความกดอากาศ 1,016 hPa ความชื้นสัมพัทธ์ 95% และปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ได้แก่ ก๊าซโอโซน ตรวจพบค่าระหว่าง 43 – 122 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้พยากรณ์สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จากระบบจำลอง WRF พบว่าค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนดังกล่าว จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกจังหวัด เนื่องจากสภาพอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมตัว และมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว งดการเผาทุกชนิดโดยเฉพาะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738