ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 07:35:42  
จ.ลำปาง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมและสั่งการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 ประกาศคุมเข้มห้ามเผาในพื้นที่ 60 วัน
จ.ลำปาง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมและสั่งการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 ประกาศคุมเข้มห้ามเผาในพื้นที่ 60 วัน
หน่วยงานสังกัดด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จัดส่งผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุมทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการฯ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการความพร้อม "ลำปางโมเดล" เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงหน้าแล้ง โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอท้องที่ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ พร้อมกับร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง

โดยในการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวแจ้งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงาน ตามแผนมาตรการที่ได้มีการซักซ้อมและถอดแบบบทเรียนร่วมกัน เป็นแผนมาตรการ “ลำปางโมเดล” ซึ่งได้เน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องของการป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู ภายใต้แผนมาตรการหลัก 5 ด้าน โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงวิกฤต 60 วัน เริ่มตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561 และขอให้ทุกหน่วยได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งนี้อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าในเขตพื้นที่จะผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตหมอกควันและย่างเข้าสู่ฤดูฝน โดยด้านแนวทางการปฏิบัติได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามแผนมาตรการหลักทั้ง 5 ด้าน ที่ได้กำหนดไว้อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ในระดับจังหวัด ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ทำหน้าที่รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) เพื่อเชื่อมประสานการบริหารจัดการและสั่งการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานในระดับท้องที่ปฏิบัติการเชื่อมประสานกับชุมชนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด และจัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ทั้งเครือข่าย ทสม. เครือข่ายอนุรักษ์ เครือข่ายป่าชุมชน รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เสียงตามสาย และสื่อต่างๆ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ให้แต่ละอำเภอร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ได้ทำการขึ้นทะเบียนผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการหาของป่า หรือมีกิจกรรมในพื้นที่ป่า พร้อมให้มีการจัดระเบียบตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมดูแลการเผา ตลอดจนจัดตั้งฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟป่าประจำจุดต่างๆ ทั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า วนอุทยาน สวนรุกชาติ ด้านการส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ให้หน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมให้การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่า อาทิเช่น การทำแนวกันไฟ, การจัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่า, การจัดการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และ ทางด้านกฎหมาย ได้กำหนดให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่จุดไฟเผาป่าในขั้นเด็ดขาด โดยในส่วนนี้หากเกิดกรณีสถานการณ์ไฟป่าขึ้น ให้ทุกหน่วยที่อยู่ใกล้จุดพื้นที่เกิดเหตุได้ร่วมประสานเข้าถึงพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว และทำการดับไฟโดยทันที
ทั้งนี้ สำหรับในห้วงระยะเวลาเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561 จังหวัดลำปาง ได้มีประกาศแจ้งห้ามไม่ให้ทุกเขตพื้นที่มีการเผาทุกกรณี ยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องเผา โดยให้การเผาแต่ละครั้งต้องมีการขออนุญาต มีการทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ที่ทำการเผา และต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม หากไม่ได้ปฏิบัติตามจะต้องมีความผิดตามกฎหมาย, และในส่วนบริเวณเขตพื้นที่ป่าได้กำหนดมาตรการบังคับห้ามมิให้มีการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 150,000 บาท และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท โดยประชาชนที่พบเห็นการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-230549 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738