ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 13:28:55  
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดตั้งโครงข่าย (Mux) ทีวีดิจิทัล ในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดตั้งโครงข่าย (Mux) ทีวีดิจิทัล ในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทีมงานเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ นำโดยนายสัญญา ลักษณะ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวางแผน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโครงข่าย (Mux) ทีวีดิจิทัล ขยายเขตพื้นที่งานบริการและคุณภาพโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดตั้งโครงข่ายสถานีเสริมแห่งใหม่ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่สถานีทวนสัญญาณเขา 716 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณโทรทัศน์รูปแบบระบบดิจิทัล ให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่จุดอับสัญญาณในเขตจังหวัดลำปาง ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเถิน รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าถึงการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ในระดับภาพคมชัดสูงได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า การจัดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิทัล ที่สถานีทวนสัญญาณเขา 716 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ “เปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กำหนด โดยสถานีโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิทัล ที่เขา 716 แห่งนี้ จะเป็นหนึ่งในสถานีโครงข่ายเสริม ที่ทางผู้ประกอบการโครงข่ายฯ หลักทั้ง 4 ราย จะได้ดำเนินการร่วมกัน ทั้งกองทัพบก, กรมประชาสัมพันธ์, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อเป็นจุดร่วมในการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ไปสู่เครื่องรับของประชาชนในเขตพื้นที่บริการอำเภอเถิน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับชมภาพสัญญาณโทรทัศน์ในระดับภาพคมชัดสูงได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงได้รับชมสารคดี สิ่งที่เป็นสารประโยชน์ เพื่อการต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ด้านผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวางแผน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า สำหรับสถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัล ที่สถานีทวนสัญญาณเขา 716 ขณะได้มีการแพร่ภาพส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเถินแล้ว โดยในระยะแรกจะเน้นการส่งสัญญาณไปยังจุดบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นก่อนเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ของอำเภอเถินจะยังคงรับสัญญาณไม่ได้ โดยในส่วนนี้ทางหน่วยงาน กสทช. จะได้ทำการสำรวจเขตพื้นที่บริการและจะได้กำหนดจุดสถานที่จัดตั้งสถานีโครงข่ายเสริมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อจะให้การส่งกระจายสัญญาณทีวีดิจิทัล ได้ครอบคลุมทั่วถึงไปในทุกๆ เขตพื้นที่ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการบริการมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศ
โดยในส่วนของการรับชมภาพรายการโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวางแผนฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในกลุ่มประชาชนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นรุ่นเก่า จะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณ set top box ทีวีดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เสารับสัญญาณ ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านค้าอุปกรณ์ทั่วไป นำมาติดตั้งร่วมกับเครื่องรับโทรทัศน์ก่อน โดยที่อำเภอเถินให้ประชาชนในพื้นที่หันเสารับสัญญาณมาทางสถานีทวนสัญญาณเขา 716 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ แล้วจึงค่อยทำการจูนรับสัญญาณความถี่ที่เครื่องรับ set top box ทีวีดิจิทัล และสำหรับประชาชนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลอยู่แล้ว สามารถจูนความถี่รับรายการโทรทัศน์ได้ทันทีในย่านคลื่นความถี่ UHF โดยให้ทำการหันเสารับสัญญาณโทรทัศน์มาทางสถานีทวนสัญญาณเขา 716 ก่อนทำการจูนความถี่ ก็จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลได้ครบทุกช่อง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738