ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 11:13:16  
จังหวัดลำปางจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15
จังหวัดลำปางจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15
จังหวัดลำปางจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561

ที่ บริเวณพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุทิศ (ศาลหลักเมือง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จ.ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเห็นคุณค่าประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจน ตระหนักในการ รักปกป้อง เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ แดงออกถึงความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของชาวลำปาง อันจะส่งเสริมนโยบายจังหวัดลำปางเพื่อให้เป็นนครแห่งความสุข
ตั้งธรรมหลวง หมายถึง ประเพณี เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดกันมาตั้งแต่โบราณกาลพิธีหนึ่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าเวสสันดรชาดกนี้เป็นพุทธวัจนะ ซึ่งพรัพุทธองค์ตรัสประทานแด่ภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท อันประกอบด้วยคาถาหนึ่งพันคาถา ในวันและคืนเดียวและให้บูชาด้วยประทีป เทียน ธง ฉัตร ดอกไม้ ให้ครบสิ่งละพัน พลานิสงส์จะชักนำให้ผู้บำเพ็ญกุศลนี้ได้พบพระศรีอาริย์ด้วยความเชื่อดังกล่าวชาวพุทธจึงได้จัดให้มีการตั้งเทศน์มหาชาติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักสิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738