ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 12:40:30  
สำนักงาน ก.พ. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างการรับรู้แก่ข้าราชการใน จ.ลำปาง ปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ "ข้าราชการไทยไม่โกง
สำนักงาน ก.พ. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างการรับรู้แก่ข้าราชการใน จ.ลำปาง ปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ "ข้าราชการไทยไม่โกง
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ร่วมกันนำคณะผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการจากทุกสังกัดในเขตพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการ "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดลำปางใสสะอาด" ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการผู้แทนหน่วยงานระดับพื้นที่ จากทุกสังกัดกระทรวง ทบวง กรม รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม และร่วมกิจกรรมกระบวนการคิดขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ "ข้าราชการไทยไม่โกง"

สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน จ.ลำปาง รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ของ จ.ลำปาง ร่วมประสานพลังหน่วยงาน เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน จ.ลำปาง ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ทาง จ.ลำปาง ได้ร่วมดำเนินงาน “ราชการโปร่งใส” กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกบุคลกร ข้าราชการผู้มีความประพฤติดี มีจิตสำนึกสาธารณะ หน่วยงานองค์ที่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในด้านความร่วมมือของทุกส่วนราชการของ จ.ลำปาง เพื่อผลักดันองค์กรของรัฐให้พัฒนาไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดการประสานความร่วมมือในการที่จะส่งเสริมสร้างจิตสำนึกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี เสียสละ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินและประชาชน มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของตัวเอง
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและทรงความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายศาตปัญญ์ ศรีดานนท์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ลำปาง, น.ส.วาสนา สมมุติ คลัง จ.ลำปาง, นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, น.ส.ศมนรัตน์ จันทร์จำลอง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ และ นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิไทยใสสะอาด ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม ขึ้นเวทีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์พร้อมให้ข้อคิดในแง่มุมต่างๆ เพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง และการจัดทำแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสร้าง จ.ลำปาง ให้ใสสะอาดปราศจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738