ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 11:01:23  
รมช.ศึกษาธิการ ย้ำ "โรงเรียนคุณธรรม" เป็นวาระสำคัญของชาติ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
รมช.ศึกษาธิการ ย้ำ "โรงเรียนคุณธรรม" เป็นวาระสำคัญของชาติ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ "โรงเรียนคุณธรรม" เป็นวาระสำคัญของชาติ สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสืบสานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ว่า “โรงเรียนคุณธรรม” ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่จะนำพาความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออนาคตของประเทศชาติ เป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ ประกอบด้วย มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน, มีกลไกและเครื่องมือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ, พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น, พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง, เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง, มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2560 มีสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 30,700 กว่าแห่ง รวมทั้งยังมีสถาบันการศึกษาภาคเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 270

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738