ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2560 / 09:33:51  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำเครือข่ายสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปาง (อป.มช.) จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ ต.เถินบุรี และบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย สื่อมวลชน ได้นำองค์ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสงบสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนของตนเองได้อย่าง มีประสิทธิภาพได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๔๐ คน ได้ศึกษาดูงานที่ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ ต.เถินบุรี และบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งคาดว่า ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนได้
บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี ๒๕๕๙ โดยชาวบ้านวังหินได้ใช้พื้นที่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ ปลูกผักไว้ในบริเวณบ้าน แต่ก่อนนี้ปลูกไว้เพื่อกิน แต่เมื่อปลูกกันจำนวนมากก็ทำให้มีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว นอกจากนี้ ชาวบ้านก็ได้ยึดหลักพอกินพอใช้ รู้จักเก็บออม ทำให้หมู่บ้านได้รับพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ประจำปี ๒๕๕๙ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดลำปางอีกด้วย
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เป็นหมู่บ้านพออยู่พอกิน ยามว่างทำอาชีพเสริม ปัจจุบันชาวบ้านได้ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสชีวิตแบบชนบท สามารถเรียนรู้การปลูกข้าว การปลูกผักหวานป่า การทำปุ๋ยชีวภาพ การทอผ้า การจักสาน อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป และรับจ้างโรงงาน อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน ทำขนม ปศุสัตว์ เป็นต้น

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738