ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มกราคม 2556 / 20:46:10  
อบจ.ลำพูน เชิญ กกต.จว.ลำพูน และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน เขต 2 อำเภอเมือง อบจ.ลำพูน เชิญ กกต.จว.ลำพูน และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน เขต 2 อำเภอเมือง
อบจ.ลำพูน เชิญ กกต.จว.ลำพูน และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน เขต 2 อำเภอเมือง นำ ส.ถ.9 ส่งนายทะเบียนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายบรรหาร บูรณะประภา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน สื่อมวลชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน เขต 2 อำเภอเมืองลำพูน เพื่อนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.9) จำนวน 24 หน่วยเลือกตั้ง นำส่งนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดย นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นั้น เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ.9) ชุดหมายเหตุการลงคะแนนและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 24 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งรวมกับบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว เนื่องจากในระหว่างดำเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เกิดความวุ่นวายมีผู้คัดค้านไม่ให้ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ และมีมติให้นำหีบบัตรเลือกตั้งมายุบรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เห็นชอบให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.9) จำนวน 24 หน่วยเลือกตั้ง นำส่งนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ.32)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงมอบหมายให้คณะกรรมการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสมชัย สุคัมภีร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ มาดำเนินการเปิดห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ชั้น 2 ของหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 2 อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีจำนวน 12 หีบ นำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.9) จำนวน 24 หน่วยเลือกตั้ง ออกมาเพื่อนำส่งนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมิให้เกิดการร้องเรียนขึ้นภายหลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นพยานรู้เห็นในการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738