ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มกราคม 2554 / 14:48:47  
จังหวัดน่าน เปิดตัว โฮงเจ้าฟองคำ เรือนไม้เก่าโบราณอายุกว่า 200 ปี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาวล้านนา จังหวัดน่าน เปิดตัว โฮงเจ้าฟองคำ เรือนไม้เก่าโบราณอายุกว่า 200 ปี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาวล้านนา
จังหวัดน่าน เปิดตัว โฮงเจ้าฟองคำ เรือนไม้เก่าโบราณอายุกว่า 200 ปี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาวล้านนา มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งในยุคเก่าก่อน เป็นบ้านของเจ้าขุนมูลนายหลายชั่วอายุคน ภาคเหนือ เรียกว่า โฮง หรือคุ้ม ลักษณะเป็นเรือนไม้สามหลังติดต่อกัน เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ คือเจ้าฟองคำ เรียกขานนาม "โฮงเจ้าฟองคำ" ในปัจจุบัน

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด “โฮงเจ้าฟองคำ” เรือนไม้เก่าโบราณ อายุกว่า 200 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาน่าน ให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยว ได้เข้าชมและศึกษาประวัติความเป็นมา ในสมัยยุคเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยมี นางภัทราภรณ์ ปราบริปู ได้นำกระบวนการปั่นฝ้ายด้วยมือ ย้อมเส้นด้ายจากสีที่มาจากธรรมชาติ ทอผ้าด้วยกี่โบราณ เครื่องเงินโบราณจากฝีมือ 15 สกุลช่างตลอดจนการตำข้าว ให้ผู้ร่วมงานได้ชมทั่วหน้า
โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของยุคเจ้านายฝ่ายเหนือ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 8 ซอย 2 บ้านพระเกิด ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นเรือนไม้เก่าทั้งหลัง ใต้ถุนสูง อายุกว่า 200 ปี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งในยุคเก่าก่อน เป็นบ้านของเจ้าขุนมูลนาย มาหลายชั่วอายุคน ทางภาคเหนือ เรียกว่า โฮง หรือคุ้ม ลักษณะเป็นเรือนไม้สามหลังติดต่อกัน มีระเบียบหรือลาน เพื่อให้สามารถได้เดินหากันได้อย่างสะดวก เจ้าของเดิม คือ เจ้าศรีบุญมา หรือเจ้าเวียงเหนือ เป็นเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองน่านในสมัยนั้น จนกลายเป็นมรดกของลูกหลาน คือ เจ้าฟองคำ จึงเป็นที่มาของเฮือนเจ้าฟองคำ หรือ โฮงเจ้าฟองคำ ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ โฮงเจ้าฟองคำ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ..................................... ปาริฉัตร์ / ข่าว / สวท.น่าน บบบันลือ /-ภาพ

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ - ข่าว /บรรลือ อินต๊ะไชย -ภาพ
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738