ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวศ.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 17 สิงหาคม 2562
เวลา : 12:25:37
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐและแนวโน้มเรื่องราคาสินค้าเกษตรในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย
นายยุทธการณ์ ไทยลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง เผยว่า สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปางในฤดูฝนนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้รณรงค์พูดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งจะมีพืชหลักอยู่ 3อย่าง คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่า ข้าวได้ปลูกกันไปแล้วเกือบ ร้อยเปอร์เซนต์ อาจจะมีบางพื้นที่ที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง ช่วงเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ฝนก็เพิ่งตกประมาณปลายกรกฎาคมและต้นสิงหาคม ซึ่งบางพื้นที่อย่าง อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบและอำเภอเมืองปาน เกษตรกรบางส่วนก็ได้ที่ปลูกดำนาในพื้นที่ใหม่ และซ่อมแซมพื้นที่เก่า และมีบางพื้นที่ที่ปลูกในวันแม่เพื่อเก็บเกี่ยวในวันพ่อ ในส่วนของ ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งได้ปลูกไปในช่วงเดือน เม.ย –พ.ค ที่ผ่านมา อาจจะมีบางพื้นที่ทีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรกรก็ทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือตายเป็นบางส่วน ช่วงนี้เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้แล้ว เนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรทุกอำเภอ ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรขึ้น โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ ให้มาขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังเพื่อ ตลอดจนพืชอื่น ๆ เพื่อ รองรับมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกรซึ่งเป็นเล่มสีเขียว เพื่อใช้ยืนยันในการขอรับสิทธิ์ดังนี้ 1.สิทธิ์การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช 2.การรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ 3.เข้าร่วมโครงการการประกันภัยของรัฐ ส่วนเกษตรกรรายเดิมก็สามารถปรับปรุงสมุดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน แอปพลิเคชั่น ฟาร์มบุ๊ค ของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถทำได้ด้วยตนเอง และขอเตือนเกษตรกร ที่ไม่ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง เกิน 3 ปี ท่านก็จะพ้นสภาพการเป็นเกษตรกรทันที ดังนั้นขอให้เกษตรกรตระหนักและไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกปีอย่างสม่ำเสมอ ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือปรับปรุงด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊ค ปัจจุบัน ณ วันที่ 15 สิงหาคม ภาพรวมของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดลำปาง อยู่ที่เกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก็เร่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อให้ทันกับรองรับมาตรการมติ ครม.ของทางภาครัฐที่จะอนุมัติลงมาผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ช่วยเหลืออย่างไร
ทางด้านแนวโน้มในส่วนราคาสินค้าเกษตรในช่วงหน้าฝนนี้ นายยุทธการณ์ฯ เผยว่า พืชผักผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล พืชผัก หรือพืชไร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ข้าวโพด กับมันสำปะหลัง คาดว่าแนวโน้มราคาจะสูงขึ้น เพราะสภาพธรรมชาติเป็นตัวนำ ทั้ง ปริมาณน้ำฝนที่มีน้อย น้ำน้อยเนื่องจากฝนแล้ง ผลผลิตที่ออกมาก็มีน้อย เป็นไปตามอุปสงค์อุปทาน คือ ผลผลิตน้อย ความต้องการมีมาก พืชผักผลไม้ก็มีแนวโน้มราคาสูงขี้นตามไปด้วย..//

ผู้สื่อข่าว : ชาคริต แสนสุยะ  
001400621
close/ปิดหน้าต่างนี้