สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง sss
Untitled Document
     
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ที่อยู่    420 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์กลาง  054 - 224561  , 054 - 224556 โทรสาร  054 - 224561