สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง sss
Untitled Document
 

เกี่ยวกับ สวท.ลำปาง

           
   

วิสัยทัศน์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง  จะเป็นผู้นำในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องทันเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมลำปางโดยรวม และประสานงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานรัฐ และประชาชนจังหวัดลำปาง
 

ภารกิจหน้าที่

1.เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ  และอ้างอิงได้สู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
2.ให้ความรู้ส่งเสริมให้ประชาชน มีความเข้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงาม   จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวทันสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
4.  ประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนตามโครงการต่างๆของรัฐบาล

ผลการดำเนินงาน 

สวท.ลำปางมีเขตให้บริการในการส่งกระจายเสียง  ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง       และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถรับฟังได้   ประกอบด้วย  จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดแพร่บางส่วน

ปัจจุบัน

สวท.ลำปาง   ได้พัฒนาการส่งกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบด้วยการเสริมจุดบอดที่ อ.เถิน อ.แม่พริก      และได้ติดตั้งเครื่องส่งเสริมจุดบอดที่ อ.งาวและอ.วังเหนือ 
ซึ่งในปัจจุบัน สวท.ลำปาง  ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องส่งใหม่ ในระบบ AM. ความถี่1134 KHz  กำลังส่ง 10 KW.   เพื่อออกอากาศครอบคลุม 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน


สำหรับระบบ FM. ความถี่ 97 MHz  สวท. ลำปาง  ได้รับเครื่องส่งใหม่  กำลังส่ง 2 KW.  โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่ต้นปี  2552   เป็นต้นมา   ครอบคลุมจังหวัดลำปางทั้งหมด
สำหรับการส่งกระจายเสียงนั้น   สวท. ลำปาง ได้มีการส่งกระจายเสียงในระบบ FM. ความถี่ 97 MHz   และในระบบ AM. 1134 KHz วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 05.00-24.00น. เป็นประจำทุกวัน   โดยคิดเป็นสัดส่วนการส่งกระจายเสียง   ดังนี้
 
 

สัดส่วนการส่งกระจายเสียง

1.รายการข่าวสาร ร้อยละ 42.98
2.รายการสาระประโยชน์ ร้อยละ 35.96
3.รายการบันเทิง ร้อยละ 21.06
 
 
ทั้งนี้ สวท. ลำปาง ได้จัดทำโครงการภารกิจพื้นฐาน ตามกรอบแนวทางการ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานประจำ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของงานประจำ ใน 4 กิจกรรม ได้แก่
1. การสื่อสารแผนกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2. การควบคุมและกำกับการออกอากาศให้เป็นไปตามแผนผังรายการ
3. การควบคุมและบำรุงรักษาด้านเทคนิค การแพร่ภาพออกอากาศและเครื่องมือการผลิต
4. การบริหารจัดการทั่วไปของ สวท. ลำปาง
และนอกจากนี้ สวท. ลำปาง ยังได้ดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ สร้าง ความรู้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย, โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย , โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ,โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ, โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม, โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล, โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการประชาสัมพันธ์ ในงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งให้กับประชาชนอีกด้วย
 
โดยได้มีการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการผลิตรายการวิทยุ ข่าว รายงานข่าวพิเศษ สปอต สารคดี ตลอดจนสื่อพื้นบ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบที่มีหลากหลายกิจกรรม ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น